Zápis osadního výboru, 08.01.2020

Přítomni: Daczická, Plecitý, Jánská, Němcová, Svoboda, Štroblová, Formáčková, Králík, Kropáček, Koudelková, Starý
Omluveni: Nikdo
Neomluveni: Nikdo
Hosté, Zástupci SVJ: p. Krátký a Draslar (Puškinská 566-572), p. Vančura a Smutný (Puškinská 592-595), p. Jestříbek a Karoch (Puškinsk 588-591), p. Němec (Puškinská 592), p. Král (Benešova 468), p. Svoboda (Puškinská 660) pí. Fidrová (Masarykova 583)
Člen RM, ZM: Silvia Doušová, Kateřina Daczická, Martin Starý
Příští jednání: 5.2. 2020

1) Program jednání včetně krátkého komentáře:

1. Zahájení

2. Přivítání hostů – Silvia Doušová (místostarostka), zástupci SVJ HLOUŠKA

3. Určení zapisovatele – Petra Formáčková

4. Zásadní problém – CHARITA
Paní místostarostka S. Doušová seznámila OV Hlouška:
O možnostech přestěhování–drážní domeček, budova za Tellerovým cukrovarem. Veškeré nabídky se doposud nesetkaly skladnou odezvou ze strany Charity, neboť nejsou peníze na opravy, město by muselo samo investovat peníze do oprav.
S novým plánem přestěhovat Charitu do cihelny –v budově by Charita měla administrativní zázemí a cca 18 nepřizpůsobivých občanů by bylo ve stanu – viz model Kolín. Nutnost vyřešit sociální zařízení. Otázkou zůstává, zda to bude Charita akceptovat zatím to snimi nebylo diskutováno.
S plánem zahájen provozu školky od podzimu 2020, vše závisí na Charitě.

Reakce a dotazy OV Hlouška:
P. Starý navrhuje jako další řešení pro přestěhování Charity prostory ČKD – Charita by od Stř.kraje mohla tyto prostory odkoupit a zažádat o dotaci.
Dotaz pí. Daczické zda se uvažuje o nákupu, vzahraničí běžně používaných, obytných kontejnerů (viz model Docklands v Londýně nebo Keetwonen vNizomesku,
Dotaz pí. Štroblové, jak probíhá jednání mezi místostarostkou a představiteli Charity a na subordinaci ve vyjednávání.
Dotaz pí.Štroblové a p.Plecitého kdy je teoreticky možné Charitu přestěhovata k jakému dni leze vypovědět smlouvu z objektu.

Na dotazy ohledně konkrétních kroků v jednání mezi městem a zástupci Charity, k přestěhování Charity, nebyla místostarostka schopná odpovědět. Sdělila, že vše závisí od jednání s p. Otrubou a jeho požadavky pro přesun organizace. Na dotaz týkající se, která ze stran vyjednávání má právo rozhodnutí, odpověděla místostarostka, že je to město, jako vlastník objektu. Upřesnila dobu výpovědní lhůty. Na základě této informace došlo k vyjádření přítomných a následnému hlasování k požadavku změny místa působnosti Charity a uvolnění objektu pro využití k účelu mateřské školky, které paní místostarostka potvrdila. Navržený a odhlasovaný termín byl ze strany místostarostky vzat na vědomí, s tím, že ho bude prezentovat dál. Místostarostka informovala o následných krocích, které provede tak, aby byl termín splněn.

OV Hlouška se, i s přihlédnutím vyjádření pana Otruby na posledním zastupitelstvu města, usnesla a nechala odhlasovat následující:
OV Hlouška požaduje přestěhování Charity k 30.6.2020 a to tak, aby v tento den byly předány vyklizené prostory zpět městu.
Hlasování o přestěhování Charity: všichni PRO
Hlasování o přesném termínu vystěhování: 9 členů souhlasí s termínem 30.6.2020, 2 členové souhlasí stermínem 31.5.2020
Odhlasován byl termín 30.6.2020

Zároveň OV Hlouška žádá paní místostarostku, aby zahájila všechny potřebné kroky k naplnění přestěhování Charity a to do termínu 30.6.2020, jak bylo odhlasováno. Následně budou prostory využity pro zřízení mateřské školky.

Všichni přítomní jsou si vědomi důležitosti a chválihodnosti práce charitativních organizací. Bohužel se ale nepodařilo sloučit jejich činnost s bezpečným a čistým prostředím v Hloušce. Z hlediska prevence kriminality a dalších jevů spojených sklienty tohoto zařízení se bohužel nepodařilo naplnit soužití těchto dvou komunit. Toto tedy vede k požadavku o změnu lokace práce Oblastní Charity. Zmíněno bylo narůstající obtěžování občanů Hloušky ze strany lidí bez domova a dalších klientů Charity. Dále rozšiřování sociálně-patologických jevů a neakceptovatelného chování v ulicích kolem Charity. Nečisté prostředí Hloušky vlivem nespolečenského chování klientů Charity. A nutnost zřízení mateřské školky, neboť kapacita mateřských školek je nedostatečná.

5. Informace ze schůzky dopravního generelu z 26.11. 2019
Na základě informací ze zprávy o dopravním generelu je možné posílat připomínky do 15.1. 2020. Veřejné slyšení a připomínky budou 20.1.2020, po tomto datu již nebude možnost dávat žádné připomínky.
Dotaz pí. Formáčkové k zavedení placeného parkování pro rodiny, kde je více jak jedno auto.
Pí. místostarostka uvedla, že o tom uvažovali, ale je to problematické a obává se toho, že lidé toto budou obcházet stejně, jako to obcházejí u poplatků se psy.

6. Informace o vyčerpání fondu OV Hlouška za minulý rok
Nakoupily se (v prodejně papírnictví na Palackého náměstí – na podporu podnikatelů ve Vnitřním Městě) drobné dárkové předměty jako odměny pro děti na chystaný den při setkání občanů Hloušky. Fond za minulý rok byl tedy vyčerpán.

7. Náměty na setkání občanů Hloušky
v tomto roce se prodiskutují během příštího setkání, tj. 5.2.2020. Všichni členové si do příštího setkání připraví své návrhy.

8. Plánované jarní prohlídky Hloušky
v období březen/duben 2020, termín prohlídek bude upřesněn

9. Návrh dalšího setkání výboru
5.2. 2020 od 18 hodin v Tylově divadle

10. Různé, připomínky občanů
a) Návrh p. Starého, který paní místostarostka S. Doušová potvrdila, že se zpracuje projekt revitalizace části Hlouška (parkování v ulicích Zelenkova, Puškinská, bezejmenná) a to z částky 400 tis. Kč, který byl vrozpočtu pro rok 2020 vyčleněn na Hloušku.
b) Žádáme vybudovat řádné kontejnerové stání na ulici Masarykova č.578, 579, 582, 583, Puškinská 566.
c) Žádáme častější a řádné uklízení kontejneru spoužitým olejem z vaření na ulici Masarykova a přidat další takovéto kontejnery po městě.
d) Žádáme tímto vedení města, aby OV Hlouška byly předkládány, resp.zasílány na e-mail zřízený pro OV Hlouška, veškeré informace týkající se této části města (viz Metodické doporučení k činnosti územních samosprávních celků vydaném Ministerstvem Vnitra podle právního stavu k 1.8.2019 – s odkazem na §121 odst.1 písm.b – osadnímu výboru nepochybně přísluší právo vyjadřovat se k záležitostem týkající se území spravovaného konkrétním osadním výborem a to třeba i v případě prodeje pozemku. Dle tohoto pokynu je osadní výbor poradním a iniciačním orgánem zastupitelstva a jako takový má být na body programu zasedání rady či zastupitelstva daného území upozorněn a tudíž je obec, resp. její orgány, povinny předmětné návrhy výboru samy předkládat k vyjádření!
e) Žádáme, aby u projektu vybudování cyklostezky bylo prověřeno, zda musí být opravdu káceny zdravé vzrostlé stromy, zda by se nenašlo jiné řešení.
f) Znovu apelujeme na vedení města na provedení řádné deratizace a řešení problému sholuby.

11. Ukončení schůze bylo ve 20.00

2) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání vRM, ZM:

a) OV Hlouška požaduje přestěhování Charity k 30.6.2020 a to tak, aby v tento den byly předány vyklizené prostory zpět městu. Zároveň OV Hlouška žádá paní místostarostku, aby zahájila všechny potřebné kroky k naplnění přestěhování Charity a to do termínu 30.6.2020, jak bylo odhlasováno.
Důvodem vystěhování Charity je narůstající obtěžování občanů Hloušky ze strany bezdomovců a dalších klientů Charity, rozšiřování sociálně patologických jevů ze strany klientů Charity a nepřizpůsobivých občanů města, nečisté prostředí Hloušky vlivem nespolečenského chování klientů Charity.
b) Usnesení zastupitelstva ukládá paní místostarostce S.Doušové přestěhování Charity k 30.6.2020 a to tak, aby v tento den byly předány vyklizené prostory zpět městu. Důvodem vystěhování Charity je narůstající obtěžování občanů Hloušky ze strany bezdomovců a dalších klientů Charity, rozšiřování sociálně patologických jevů ze strany klientů Charity a nepřizpůsobivých občanů města, nečisté prostředí Hloušky vlivem nespolečenského chování klientů Charity. A nutnost zřízení mateřské školky, neboť kapacita mateřských školek je nedostatečná.
c) Žádáme tímto vedení města, aby OV Hlouška byly předkládány, resp. zasílány na e-mail zřízený pro OV Hlouška, veškeré informace týkající se této části města (viz Metodické doporučení k činnosti územních samosprávních celků vydaném Ministerstvem Vnitra podle právního stavu k 1.8.2019 – s odkazem na §121 odst. 1 písm. b – osadnímu výboru nepochybně přísluší právo vyjadřovat se k záležitostem týkající se území spravovaného konkrétním osadním výborem a to třeba i v případě prodeje pozemku. Dle tohoto pokynu je osadní výbor poradním a iniciačním orgánem zastupitelstva a jako takový má být na body programu zasedání rady či zastupitelstva daného území upozorněn a tudíž je obec, resp. její orgány, povinny předmětné návrhy výboru samy předkládat k vyjádření!
d) Žádáme, aby u projektu vybudování cyklostezky bylo prověřeno, zda musí být opravdu káceny zdravé vzrostlé stromy, zda by se nenašlo jiné řešení.

Zapsal: P. Formáčková
Ověřila upravil: K. Daczická
Soubor na stažení (formát PDF)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *