Zápis z mimořádného jednání OV Hlouška, ze dne 20.05.2020

  Zápis OsV č.: 3/2020 – Mimořádný
OsV: Hlouška
Datum :  20.5.2020 – Mimořádné zasedání OsV Hlouška
Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Daczická, Jánská, Formáčková, Koudelková, Svoboda, Plecitý, Němcová, Králik Štroblová
Člen RM, ZM: Ing. Kateřina Daczická,
Příští jednání: Další jednání osadního výboru Hlouška je na plánu v úterý 09.06.2020 od 17:00 v prostorách České spořitelny (zadní vchod v průchodu na parkoviště).
Poznámka: není součástí oficiálního zápisu, termín jednání byl stanoven později.

1) Program jednání včetně krátkého komentáře :

1. Zahájení
2. Určení zapisovatele
3. Průmyslovák
4. Různé
5. Ukončení schůze

K bodu č. 3:
Na základě podnětů od občanů, že se provádí na Průmyslováku práce, podnětu, že o Průmyslovák projevila zájem Sparta a z článku uveřejněného na Fcb Města Kutná Hora, byla svolána mimořádná schůze členů OV Hlouška.
Byl vyžádán od městského architekta Ing. Arch. Jánoše první „nástřel“ vizualizace Průmyslováku.
Byl vznesen dotaz na oddělení správy majetku, jaké práce jsou prováděny a zda Sparta podala žádost.
Byl vznesen dotaz na paní místostarostku Mgr. Silvii Došouvou, zda existuje vizualizace, zda Sparta podala žádost a proč není OV Hlouška informován o těchto věcech, které spadají do místa působení OV Hlouška.

Prohlášení OV Hlouška k využití plochy Průmyslovák:
1. Průmyslovák MUSÍ být VOLNĚ přístupný pro veřejnost

2. Oplocení areálu není žádoucí ve vztahu k situaci COVID, kdy se všechna oplocená sportoviště musela uzavřít

3. Žádáme o začlenění do předložené vizualizace těchto ploch:
a) plocha pro seniory s posilovacími přístroji
b) malé dětské hřiště s herními prvky jak pro malé děti, tak i pro větší děti (např. lezecká stěna, lanová pyramida – dětské hřiště by mohlo být situováno např. směrem k topolům u domku vstupu se schody (zdi s Procházkou)
c) volná travnatá plocha
d) osazení laviček a odpadkových košů (hlavně i dětského hřiště a plochy pro seniory)
e) osazení pítek

4. Souhlasíme s plochou pro volejbal (ve vizualizaci č.4) a multifunkčním hřištěm (ve vizualizaci č.3)

5. Souhlasíme s úpravami Průmyslováku uvedenými v e-mailu od paní Blanky Maternové ze dne 19.5.2020 zaslané Ing. Kateřina Daczické, tzn. základní úpravy ve formě srovnání terénu, odstranění drnů a srovnání oválu.

5. Chceme být účastni všech jednání týkajících se případného zájmu Sparty o jejich využití Průmyslováku a vyhrazujeme si právo o tomto rozhodovat

6. Nesouhlasíme s plošným pronájmem plochy Průmyslováku sportovnímu oddílu Sparta  

Odůvodnění: Průmyslovák je, zejména, pro Sídliště Hlouška jedinou volnou plochou, kam mohou občané a děti chodit. Není v zájmu obyvatel Hloušky, aby Průmyslovák sloužil, podobně jako Olympie, pouze pro sportování anebo trénování jednoho či více sportovních oddílů. Taktéž uzavření a pronájem jednomu nebo více sportovním oddílům není žádoucí, neboť bude omezovat vstup široké veřejnosti.

Dále upozorňujeme, že veškeré záležitosti náležející do katastrálního území Hlouška jsou pod správou OV Hlouška a jako takové je povinností vedení města KH to s OV Hlouška konzultovat- což jsme již upozorňovali v našem Zápise č. 1/2020 a to ve smyslu Metodického doporučení k činnosti územních samosprávních celků vydaném Ministerstva Vnitra a s odkazem na §121 odst. 1 písm.b.  

K bodu č. 4:
1. Žádáme o dodání kontejneru na použitý olej, který bude mít otvor z boku nahoře – viz stejný kontejner je na Žižkově. Současný kontejner nevyhovuje, je velký problém do něho olej vložit, takže je rozteklý po ulici.  

2. Žádáme o sdělení, jak se řeší problém s přemnoženými holuby, kteří dělají nečistoty po celém městě vč. Hloušky  

3. Žádáme o předložení časového harmonogramu Městské policie s vyznačením časů a míst jednotlivých kontrol na Hloušce
 
4. Žádáme o sdělení, do kdy jsou uzavřené smlouvy s jednotlivými nájemci zahrádek v Zelenkově ulici – tam, kde se plánuje vybudování parkoviště. V této věci sdělujeme, že máme v rozpočtu 400 tis. Kč a žádáme, aby tyto prostředky byly využity na tuto dílčí část, tj. projektová dokumentace parkování v Zelenkově ulici místo zahrádek.  

5. Žádáme o předložení šetření Kraje týkající se kácení vzrostlých strojů kvůli výstavbě cyklostezky  
6. Již v minulém zápise jsme žádali, takže znovu – žádáme vedení města o aktuální informace ohledně nové výstavby bytových domů v ulici Benešova s důrazem na informace ohledně parkovacích ploch.  

2) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM, ZM :

Prohlášení OV Hlouška k využití plochy Průmyslovák:
1. Průmyslovák MUSÍ být VOLNĚ přístupný pro veřejnost

2. Oplocení areálu není žádoucí ve vztahu k situaci COVID, kdy se všechna oplocená sportoviště musela uzavřít

3. Žádáme o začlenění do předložené vizualizace těchto ploch:
a) plocha pro seniory s posilovacími přístroji
b) malé dětské hřiště s herními prvky jak pro malé děti, tak i pro větší děti (např. lezecká stěna, lanová pyramida – dětské hřiště by mohlo být situováno např. směrem k topolům u domku vstupu se schody (zdi s Procházkou)
c) volná travnatá plocha
d) osazení laviček a odpadkových košů (hlavně i dětského hřiště a plochy pro seniory)
e) osazení pítek

4. Souhlasíme s plochou pro volejbal (ve vizualizaci č.4) a multifunkčním hřištěm (ve vizualizaci č.3)

5. Souhlasíme s úpravami Průmyslováku uvedenými v e-mailu od paní Blanky Maternové ze dne 19.5.2020 zaslané Ing. Kateřina Daczické, tzn. základní úpravy ve formě srovnání terénu, odstranění drnů a srovnání oválu.

5. Chceme být účastni všech jednání týkajících se případného zájmu Sparty o jejich využití Průmyslováku a vyhrazujeme si právo o tomto rozhodovat 6. Nesouhlasíme s plošným pronájmem plochy Průmyslováku sportovnímu oddílu Sparta.  

Upozorňujeme, že veškeré záležitosti náležející do katastrálního území Hlouška jsou pod správou OV Hlouška a jako takové je povinností vedení města KH to s OV Hlouška konzultovat- což jsme již upozorňovali v našem Zápise č. 1/2020 a to ve smyslu Metodického doporučení k činnosti územních samosprávních celků vydaném Ministerstva Vnitra a s odkazem na §121 odst. 1 písm.b. Zákona o obcích.    

Žádáme vedení města o předložení časového harmonogramu Městské policie s vyznačením časů a míst jednotlivých kontrol na Hloušce.  

Žádáme vedení města o sdělení, do kdy jsou uzavřené smlouvy s jednotlivými nájemci zahrádek v Zelenkově ulici – tam, kde se plánuje vybudování parkoviště. V této věci sdělujeme, že máme v rozpočtu 400 tis. Kč a žádáme, aby tyto prostředky byly využity na tuto dílčí část, tj. projektová dokumentace parkování v Zelenkově ulici místo zahrádek.  

Žádáme vedení města o předložení šetření Kraje týkající se kácení vzrostlých strojů kvůli výstavbě cyklostezky.  

Žádáme vedení města o aktuální informace ohledně nové výstavby bytových domů v ulici Benešova s důrazem na informace ohledně parkovacích ploch.      

Zapsal: M. Králik
Ověřil:  K. Daczická

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *