Zápis osadního výboru, 23.10.2019

      Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zápis osadního výboru, 23.10.2019

Přítomni: Ing.Daczická, M.Králik, Mgr.Koudelková, I.Němcová, Ing.J.Kropáček CSc, R.Svoboda, M.Jánská, Mgr.Formáčková
Hosté: pí.Fidrová, Bc.Starý
Omluveni:
Neomluveni:
Člen ZM: Mgr., Bc.Silvia Doušová – místostarostka
Příští jednání: Bude upřesněno

1) Návrh usnesení pro Zastupitelstvo města:
Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z osadního výboru Hlouška ze dne 23.10.2019

2) program jednání osadního výboru včetně krátkého komentáře:
Program jednání:
1)  Mgr.,Bc.Doušová – přemístění Charity, generel, zahrádky u garáží, lávka u Pleasu, kamionová doprava na Masarykově ul., odpady podnikatelských subjektů, pasport zeleně
2)  Ing. Daczická – výsledek schůzky se starostou
3)  Výsadba a údržba zeleně
4)  Připomínky členů osadního výboru, čerpání příspěvku
5)  Různé, volba nového člena Bc.Martina Starého
6)  Ukončení zasedání

Zahájení jednání, prezence.
Jednání zahájila předsedkyně komise Ing.Daczická, přivítala hosty, seznámila s programem a určila zapisovatele M.Králika.

Ad 1. Informace k sídlišti Hlouška
Místostarostka Mgr.,Bc.Doušová – seznámila přítomné s  informacemi:
– přemístění Charity z Trebišovské, město Charitě nabídlo nový objekt k pronájmu, administrativní budovu ve dvoře za cukrovarem (bývalé kanceláře firmy Trans), Charita odmítla jako nevyhovující, hledají se nové prostory
– nájemci zahrádek u garáží (Zelenkova ul.), v případě potřeby realizace parkoviště, 3 měsíční  výpověď
lávka přes Vrchlici u býv. Pleasu, staví Tech.služby města
–  hospodaření s odpady podnikatelských subjektů, bude více kontrolováno
– zeleň na Hloušce, Bc.Šesták zpracuje pasport zeleně
– kamionová doprava přes Masarykovu ul., zatím nelze omezit, někdo u ŘSD zařídil výjimku pro    tuto silnici 1. tř., č.1/2, starosta Mukařova řeší petici a na Ministerstvu dopravy

Ad 2. Schůzka u starosty města
Ing. Daczická – dne 16.9. 2019 navštívili ing.Daczická, M.Králik a I.Němcová starostu obce Ing.Viktoru, kterého požádali o pomoc při řešení investic do sídliště Hlouška, nové parkovací místa, údržba chodníků a silnic, hřiště Průmyslovák, vrácení nevyčerpaných 400tis. Starosta ing.Viktora přislíbil pomoc. ( V rozpočtu na r. 2020, zatím nejsou uvedeny).

Závěr osadního výboru:
Osadní výbor Hlouška žádá zastupitelstvo města o převedení částky 400tis. zpět na kapitolu Hlouška.

Ad 3. Výsadba a údržba zeleně
M.Králik –  v srpnu 2018 požádal Bc.Šestáka, zaměstnance MÚ, tech.oddělení, o výsadbu nových stromů u domu Masarykova 599, na místě po spadlém smrku, na jaře 2019 v zápise jarní prohlídky sídliště znovu žádal o výsadbu, do dnešního dne se nic nestalo. Možnost čerpání 100% dotace od Min.živ.prostř.
pí.Fidrová – dlouho žádala o prořez stromů u domu 583, nakonec skoro nic neořezali

Ad 4. Připomínky členů osadního výboru
Ing. Daczická – čerpání příspěvku na činnost osadních výborů použít na adventní setkání občanů Hloušky
I.Němcová – kolik Kč dostává město KH od státu na 1 občana? Kolik Kč, z toho dostane sídliště Hlouška?
pí.Fidrová –  klienti charity obtěžovali před domem 583, volala Městskou Policii
M.Králik – bezdomovci, kteří nebyli vpuštěni do Charity, nocují ve sklepech domu 599, nadměrné obtěžování hlukem z Charity, v ranních hodinách o víkendech. V případě, že Charita odmítne další nabídnutý objekt k přestěhování, zahájení petice

Ad 5. Různé
Ing. Daczická – navrhla přijmout nového člena do osadního výboru Bc.Martina Starého. Hlasování: 7 členů bylo PRO, 1 se zdržel

Na podnět paní magistry Formáčkové doplněno do zápisu:
Na Masarykově ulici nejsou za celý rok vidět policisté ani z Městské, ani státní policie, co se týká měření rychlosti. Při přecházení na světlech v místě autobusové zastávky u potravin nemá chodec jistotu, zda na zelenou přejde, řidiči ignorují na semaforu červenou a nedodržují rychlost a to zejména v nočních hodinách. Další podobný úsek rychlé jízdy je i v Puškinské ulici v nočních hodinách. Bohužel kontrola ze strany policie žádná.

Další problémové místo je v parku Jiráskovy sady před základní školu, kde party nepřizpůsobivých a party náctiletých znečišťují prostory, které si tam děti ze školy uklízí – kolem objektu školy, na schodech školy atd. Opět především v podvečerních a večerních hodinách.

Osadní výbor Hlouška žádá Městkou polici, aby kontrolovala výše uvedená místa.

Ad 6.Ve 20 hodin ukončila předsedkyně Ing.Kateřina Daczická jednání.

3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání do Zastupitelstva:
Osadní výbor Hlouška žádá zastupitelstvo města o převedení částky 400tis. zpět na kapitolu Hlouška.

Zapsal: Michal Králik
Elektronicky ověřil: Ing.Kateřina Daczická
Soubor na stažení (formát PDF)