Zápis osadního výboru, 27.11.2019

      Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zápis osadního výboru, 27.11.2019

Přítomni: Daczická, Plecitý, Jánská, Němcová, Svoboda, Štroblová
Omluveni: Formáčková, Králik
Neomluveni: Kropáček, Koudelková

1) Program jednání včetně krátkého komentáře:
1.Zahájení
2.Přivítání hostů – Silvia Doušová (místostarostka) ,Martin Starý (na minulém zasedání přijat mezi členy OvH)
3. Určení zapisovatele Veronika Štroblová
4. Informace ze schůzky dopravního generelu z 26.11. 2019
Proběhla diskuze k parkovací ploše u domů č.p. 538/541. Bylo odsouhlaseno tento návrh zařadit do varianty č. 2. OsV navrhuje tuto plochu využít k parkování. Zažádat dopravní komisi k umístění dopravního označení „ obytná zona“ do bezejmené ulice pod restaurací „Plecháč“ z důvodu legalizace parkování vozidel.
5. Rozpočet 400 000,- Kč pro Hloušku
OsV byl informován o potvrzení přidělené částky ze strany města.
6. Doladění setkání s občany dne 7.12.
Po konstruktivní debatě bylo odhlasováno zrušení akce z důvodu časového tlaku a také ostatních akcí ve městě v průběhu adventu. Finanční prostředky přidělené OsV Hlouška ve výši 11 tis. Kč budou použity k nákupu materiálu do 500,- Kč/1 ks. O možnostech dalších setkání s občany v následujícím období bude výbor jednat.
7. Šablona zápisu OsV
Schválena, s tím, že rozsah komentáře bude dle potřeb.
8. Náměty, připomínky občanů
V ulici Masarykova č.p.580 žádost o úpravu (snížení) smrku. Martin Starý navrhl potřebu plošné deratizace a také zmínil opakovaný problém s holuby. Výbor se shodl na potřebě monitorování vývozu odpadů . Byl vznesen požadavek na možnost kontejneru na plech v ulicích Družební nebo Puškinská panem Plecitým. Výbor vznese požadavek na TS o doplnění sáčků pro psy. Opakovaně schází. Rozmohl se problém s pořádkem u kontejnerů s oblečením. Zejména v zimním období žádáme zvýšený dohled. Byl vznesen návrh na možnost podzemních kontejnerů v ulici Masarykova u přechodu, z důvodu opakovaného nepořádku a vzhledem k častému pohybu turistů, kteří tudy procházejí do města, to nedělá městu dobrou vizitku.
9. Návrh dalšího setkání výboru – 8.1. 2020 od 18 hodin v Tylově divadle
10. Různé
11. Ukončení schůze

2) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM, ZM:
Výbor by rád poděkoval TS za úpravu kontejnerového stání v ulici Nádražní a nový chodník pod divadlem.

Zapsal: V. Štroblová
Ověřil: K. Daczická
Soubor na stažení (formát PDF)