Zápis osadního výboru, 24.4.2019

Přítomni: Ing.Daczická, M.Králik, J.Plecitý, Ing.J.Kropáček CSc, Mgr.Koudelková, I.Němcová, R.Svoboda, Mgr.Běhounek
Hosté: Ing. Kremla, p. Vepřek
Omluveni: V.Štroblová, Mgr.Formáčková
Neomluveni: Ing.Beránek, M.Jánská, V.Žáčková, R.Beránková, O.Knop
Člen ZM: Mgr., Bc. Silvia Doušová – místostarostka
Příští jednání: Bude upřesněno

1) Návrh usnesení pro Zastupitelstvo města :
Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z osadního výboru Hlouška ze dne 24.4.2019

2) program jednání osadního výboru včetně krátkého komentáře :
Program jednání:
1) Ing. Kremla – informace o revitalizace sídliště Hlouška
2) P. Vepřek – informace o nutných opravách sídliště Hlouška
3) Dopravní generel – příspěvky od občanů
4) Vymezení přesných hranic nového osadního výboru Třešňovka
5) Nová e-mailová adresa a www stránky
6) Připomínky členů osadního výboru
7) Různé

Zahájení jednání, prezence.
Jednání zahájila předsedkyně komise Ing.Daczická, přivítala hosty, seznámila s programem. Dnešního jednání se zúčastnila paní místostarostka Mgr.,Bc. Silvia Doušová.

Ad1. Revitalizace sídliště Hlouška
Ing. Kremla – nastínil studii po revitalizaci sídliště Hlouška, funkci sídliště, monofunkční zónu, možnost nových parkovacích míst – např.místo současných zahrádek v Zelenkově ulici – až 120 nových míst, a dále u Tylovala divadla protáhnout již současné vyvýšené parkování, čímž by vzniklo dvojpodlaží.
Mgr.Doušová – parkování by se mohlo realizovat, ale chybí finanční prostředky
P. Vepřek – nejideálnější je zapatrování parkoviště u Tylova divadla
M.Králík – v minulosti již bylo schváleno 500 tis. Kč z rozpočtu na studii revitalizace sídliště Hlouška
Závěr osadního výboru: Osadní výbor Hlouška žádá o sdělení, jakým nařízením bylo 500 tis. Kč z rozpočtu na studii schváleno a co se následně s touto částkou stalo. Pokud schválená částka 500 tis. Kč nebyla využita, osadní výbor žádá, aby se z rozpočtu (např. z rezervy nebo z kapitoly pokut vybraných z kamery na Malínském mostě) mohla tato částka vzít a využít na studii parkování v Zelenkově ulici a u Tylova divadla.

Ad 2. Nutné opravy sídliště Hlouška
Z prohlídky sídliště Hlouška dne 15.4.2019 vyplynuly urgentní opravy a údržby chodníků a komunikace. Zasláno osadním výborem na technické oddělení města. P. Vepřek informoval o stavu jednotlivých oprav s tím, že do e-mailu předsedkyni osadního výboru pošle přesný seznam. Všechny zmíněné opravy z prohlídky již zadal, dokonce některé již před několika měsíci – řeší Technické služby KH s.r.o.
Ing.Daczická – odstranit nefunkční sušáky na prádlo (rozbité, zrezavělé atd.)
Závěr osadního výboru: Osadní výbor Hlouška žádá technické oddělení města, aby se nutné opravy a údržba udělala co nejdříve, aby nedocházelo k několika měsíčním či ročním prodlevám. Dále odstranit nefunkční sušáky na prádlo.

Ad 3. Dopravní generel
Mgr. Běhounek – informoval všechny členy o rozeslaném dopisu paní předsedkyně Jany Buřičové z komise strategického rozvoje a plánování, kde paní předsedkyně žádá o spolupráci s osadními výbory. Prostřednictvím této výzvy mohou dávat občani podněty k dopravnímu generelu a to prostřednictvím e-mailu zaslaného přímo komisi pro strategické plánování a rozvoj. Ing. Daczická tento dopis obdržela a rozešle mezi členy osadního výboru.
Závěr osadního výboru: Osadní výbor Hlouška bude informovat občany o možnosti dávat podněty k dopravnímu generelu komisi pro strategické plánování. Zároveň osadní výbor žádá, aby veškeré podněty ze stran občanů Hlouška byly vedením města zaznamenány a implementovány do dopravního generelu, pokud to bude v rámci celkové koncepce generelu města.

Ad 4. Vytvoření nového osadního výboru Třešňovka
Členové osadního výboru diskutovali nad vymezením plánovaného nového osadního výboru Třešňovka. Všichni členové osadního výboru souhlasili s navrženým vymezením. Zakreslení na mapě je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Závěr osadního výboru: Osadní výbor Hlouška souhlasí s vytvořením nového osadního výboru Třešňovka, který bude spravovat oblast vyznačenou na mapě. Členové nového osadního výboru by byli následující osoby: Mgr.Běhounek, Ing.Beránek, V.Žáčková, R.Beránková, O.Knopp

Ad 5. E-mailová adresa
Ing.Daczická informovala členy o vytvoření jednotné e-mailové adresy pro osadní výbor Hlouška ve tvaru: vybor.hlouska@konf.kutnahora.cz. Dále byla diskuse týkající se vytvoření www stránek pro sídliště Hlouška. Členové si vzali čas na rozmyšlení, zda www stránky budou pro sídliště Hlouška zapotřebí.

Ad 6. Připomínky členů osadního výboru
J.Plecitý – poukázal na to, že v ulici Puškinská číslo 592 odvezli sloup veřejného osvětlení, ale nový nedodali
J. Plecitý – se dotazuje, jaký je stav lávky přes Vrchlici u Pleasu
I.Němcová – navrhuje prostor proti garážím Zelenkova ulice využít k parkování, město by mělo

9. Různé
Ve 20 hodin ukončila předsedkyně Ing.Kateřina Daczická jednání.

3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v Zastupitelstvu :
Osadní výbor Hlouška žádá o sdělení, jakým nařízením bylo 500 tis. Kč z rozpočtu na studii schváleno a co se následně s touto částkou stalo. Pokud schválená částka 500 tis. Kč nebyla využita, osadní výbor žádá, aby se z rozpočtu (např. z rezervy nebo z kapitoly pokut vybraných z kamery na Malínském mostě) mohla tato částka vzít a využít na studii parkování v Zelenkově ulici a u Tylova divadla.

Osadní výbor Hlouška žádá městské zastupitelstvo o vytvoření nového osadního výboru Třešňovka, s jmenováním těchto členů, členové Ing.Beránek, V.Žáčková, R.Beránková, O.Knopp, Mgr.Běhounek

Zapsal: Michal Králik
Elektronicky ověřil: Ing.Kateřina Daczická
Soubor na stažení (formát PDF)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *